Kas ir Mormona Grāmata?

Tās lasīšana var palīdzēt mums izprast dzīves jēgu, rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem un tuvināties Jēzum Kristum.

...
Mormona Grāmata 60 sekundēs. Gatavi? Uz priekšu!
1:08

Mormona Grāmatā ir ietverti svēti pieraksti, ko ir veikuši Jēzus sekotāji. Tāpat kā Bībelē, kur Dievs ir uzrunājis Mozu un Nou, Viņš ir uzrunājis arī ļaudis Amerikas kontinentā. Šie vīri, kuri tika dēvēti par praviešiem, pierakstīja Dieva vārdus. Pēc kāda laika pravietis, vārdā Mormons, sakopoja viņu pierakstus vienā grāmatā.

Dieva ļaudis allaž ir tikuši mācīti caur attiecīgā laika praviešiem. Sendienu sievietēm un vīriešiem, tāpat kā mums, bija grūtības ar kārdinājumiem, viņi tiecās pēc gudrības un dzīvoja laimīgāk, sekojot Jēzus Kristus mācībām. Viņu stāstos, kas ir iedvesmoti un iedvesmojoši garīgie pieraksti, mēs varam atpazīt paši sevi. Mormona Grāmata ir apliecinājums tam, ka Dievs mīl visus Savus bērnus un ka Viņš iesaistās mūsu dzīvē. Tā kalpo par apliecinājumu Bībelē ietvertajai patiesībai un Jēzus Kristus dievišķumam un mācībām.

Mormona Grāmata atbild uz būtiskiem jautājumiem

Mormona Grāmata var palīdzēt mums izprast būtiskus jautājumus, kas kādubrīd rodas ikvienam: 

  • Vai eksistē dzīve pēc nāves?

  • Kas mūs sagaida otrā pusē? 

  • Kāds ir šīs dzīves mērķis? 

  • Kā es jau šobrīd varu iemantot laimi un mieru? 

  • Vai Dievs mani pazīst un uzklausa manas lūgšanas? 

  • Kā es varu izvairīties no grēka un iemācīties patiesi nožēlot grēkus? 

Ja jums ir tāda vēlme, jūs varat tikties ar misionāriem, lai apspriestu rakstvietas, kurās tiek atbildēts uz minētajiem jautājumiem. Viņi arī atnesīs jums bezmaksas Mormona Grāmatas eksemplāru.

Mormona Grāmatas apsolījums

Dievs ir apsolījis mums — ja mēs lasīsim Mormona Grāmatu ar atvērtu sirdi un prātu, Viņš apliecinās ikvienam no mums tās dievišķumu un patiesumu caur iedvesmu no Svētā Gara. Aptuveni 80 000 misionāru māca cilvēkiem par šo grāmatu sešos kontinentos un 107 valodās, un šie cilvēki šobrīd pārbauda šo solījumu. Kaut arī misionāri dala Mormona Grāmatas eksemplārus bez maksas, miljoniem cilvēku uzskata to par savu vērtīgāko īpašumu. Vīrieši un sievietes visā pasaulē, neatkarīgi no savas izcelsmes, mācās par to, kā Mormona Grāmata var palīdzēt mums iemantot mieru un ticību šajā dzīvē un mūžīgo glābšanu pēc šīs dzīves.

Kā Mormona Grāmata nonāca pie mums?

1823. gadā eņģelis aizveda Džozefu Smitu pie senajiem pierakstiem, un viņš pārtulkoja tos ar Dieva spēku.  Džozefs Smits, tāpat kā pravieši pirms viņa, kalpoja par Dieva vēstnesi un liecināja par Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu un to, ka Glābējs var mainīt mūsu dzīvi uz labu.

Kādēļ Mormona Grāmata ir tik svarīga?

Principi, par kuriem ir rakstīts Mormona Grāmatā, — ticība Jēzum Kristum, grēku nožēlošana, kristīšana, prieks, glābšana — mainīja sendienu cilvēku dzīvi. Mūsdienās Mormona Grāmata ir iespaidojusi miljoniem cilvēku dzīvi visā pasaulē, tuvinot tos Jēzum Kristum.

Kādu labumu man var dot Mormona Grāmata?

Svētie Raksti nav tikai seni vārdi un stāsti. Tie ir aktuāli vēstījumi, kas palīdz risināt mūsdienu problēmas. Ja, lasot Mormona Grāmatu, jūs regulāri padomāsiet: „Kas te patiesībā ir pateikts?”, jūs atklāsiet, ka tajā ir daudz aktuālu, jums adresētu vēstījumu. Šī grāmata tika rakstīta, lai iedvesmotu tās lasītājus uz tādu lēmumu pieņemšanu, kas beigu beigās uzlabos viņu dzīvi un tuvinās viņus Dievam. Tās autori cerēja, ka viņu vārdi vedinās cilvēkus pie Jēzus Kristus un mainīs viņu uzvedību, ka tie kliedēs skumjas, neskaidrības un bailes, palīdzēs iemantot jēgpilnu un mērķtiecīgu skatījumu uz dzīvi un apliecinās cilvēkiem, ka Dievs vēl joprojām ir „brīnumu Dievs” (Mormona 9:10).

Mormona Grāmatas nozīmi visā pasaulē varētu mērīt, ņemot vērā izdalīto eksemplāru skaitu vai to cilvēku kopskaita pieaugumu, kuri, izlasot šo grāmatu, izlemj sekot Jēzum Kristum. Taču pats būtiskākais ir tas, kādu iespaidu šī grāmata atstāj uz katru no mums personīgi. Mormona Grāmata atbild uz jautājumiem, dāvā cerību un stiprina cilvēku garīgumu, iespaidojot vienu cilvēku pēc otra.

Iemantojiet mieru, lasot Mormona Grāmatu
Pieprasiet bezmaksas eksemplāru

Tie cilvēki, kuru dzīve ir mainījusies, lasot Mormona Grāmatu, ir nonākuši pie tās, gan būdami grēcinieki, gan ticīgie, gan slīkdami bezcerībā, gan esot laimīgi. Lai izprastu dzīves jēgu, lasot Mormona Grāmatu, cilvēks var būt gan mācīts, gan mazizglītots; gan esot vienatnē, gan starp draugiem un ģimenes locekļiem; gan esot veiksmīgs, gan ciešot no finansiālām grūtībām. Vienīgā vienojošā iezīme ir tā, ka tie cilvēki, kuru dzīvi ir iespaidojusi šī grāmata, ir paņēmuši to rokās ar vienkāršu vēlmi — noskaidrot un saprast to, vai tā ir patiesa.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cilvēkiem ir daudz jautājumu par „mormoņiem” jeb, izsakoties cieņpilnāk, par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem. Uzspiediet šeit, lai redzētu visu sarakstu.

Šeit būs neliels pārskats par episko stāstu, kas ietver tūkstoš gadu ilgu periodu. 

Mormona Grāmata savā būtībā ir stāsts par vienu ģimeni. Lehijs ir pravietis, kurš dzīvo Jeruzālemē. Sapnī Dievs brīdina Lehiju, sakot, lai tas kopā ar savu ģimeni pamet Jeruzālemi, jo tā tiks iekarota. Viņi šķērso okeānu, aizceļojot uz Amerikas kontinentu. Vecākie dēli Lamans un Lemuēls netic, ka viņu tēvs Lehijs ir rīkojies iedvesmoti. Viņi pastāvīgi žēlojas. Viņu jaunākais brālis Nefijs ir pilns ticības. Dievs izraugās Nefiju par viņa ģimenes vadītāju un skolotāju. 

Ļaudis beigu beigās sašķeļas divās grupās — nefijiešos un lamaniešos. Šīs grupas bieži karo, un viņu ticība pastāvīgi tiek pārbaudīta. Šo ļaužu ticība piepilda Mormona Grāmatas lappuses, izpaužoties iespaidīgos sprediķos, dzīves mācībstundās un viņu garīgajās pieredzēs. 

Pēc Savas Augšāmcelšanās Jēzus parādās ļaudīm Amerikas kontinentā. Viņš māca tiem par kristīšanos un piedošanu. Viņš dziedina sasirgušos un svētī bērnus. Viņš iedibina Savu Baznīcu. Pretēji Jeruzālemes iedzīvotājiem, šie ļaudis uzklausa Jēzu. Pēcāk viņi bauda simtiem gadu ilgu miera periodu. 

Ar laiku ļaudis zaudē ticību un starp viņiem atsākas kari, kas iznīcina teju visu viņu civilizāciju. 

Mormona Grāmatai, tāpat kā Bībelei, ir daudz autoru. Tajā ir sakopotas dienasgrāmatas un vēsturiskie pieraksti, kas ir tikuši nodoti no viena autora nākamajam aptuveni tūkstoš gadu garumā. Pirmais autors bija pravietis Nefijs, kurš 600 gadu pirms Kristus kopā ar ģimeni atstāja Jeruzālemi un aizkuģoja uz Amerikas kontinentu. Nefijs nodeva savus pierakstus jaunākajam brālim, kurš vēlāk nodeva tos savam dēlam. Katrs no autoriem nodeva šo pierakstu kādam, kam viņš uzticējās. Par Mormonu sauc pravieti, kurš sakopoja visus pierakstus vienā grāmatā, un tādēļ tā tiek dēvēta par Mormona Grāmatu.
 
1823. gadā Džozefs Smits tika aizvests pie senajiem pierakstiem un pārtulkoja tos ar Dieva spēku. 

Mormona Grāmata kalpo par apliecinājumu Bībelei, un tajā bieži tiek precizētas Jēzus Kristus mācības. Bībelē ir ietverti gan Marka, gan Lūkas stāsti, kuros tiek vēstīts par vieniem un tiem pašiem notikumiem, taču, iegūstot informāciju abu autoru skatījumā, mēs varam mācīties vairāk. 

Mormona Grāmata un Bībele, kopā ņemtas, ietver tūkstošiem gadu garumā uzkrāto iedvesmu, vadību un norādījumus. Studējot abas šīs grāmatas, jūs varat iegūt skaidrāku izpratni par to, kas ir Dievs un ko Viņš vēl jums jūsu dzīvē.