Sekošana Jēzum Kristum

Kas ir Jēzus Kristus? Jēzus ir pasaules Glābējs. Sekojot Viņam, mēs varam iemantot lielāku mieru un kļūt laimīgāki.

Raugiet, kas ir iespējams pateicoties Viņam!

2:44

Jēzus ir Dieva Dēls

Mūsu Debesu Tēvs sūtīja Savu Dēlu Jēzu Kristu uzņemties pilnīgi visu cilvēku grēkus, kuri dzīvo uz šīs Zemes, lai mums varētu tikt piedots. Jēzus spēja upurēties mūsu labā, pateicoties Savam dievišķumam un Savai nevainojamajai dzīvei.

Jēzus bija meistarīgs skolotājs un kalpoja visiem. Taču Viņš bija vēl kas neizmērojami varenāks. Kad Viņš vaicāja apustulim Pēterim: „Ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?”, Pēteris atbildēja: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” (Mateja 16:15–16.)

Jēzus ir parādījis mums nevainojamu piemēru

Jēzus nodzīvoja nevainojamu dzīvi, lai parādītu mums, kā mēs varam atgriezties pie mūsu Debesu Tēva. Kaut arī Jēzus nekad nebija grēkojis, Viņš tika kristīts, lai paklausītu Dievam un mācītu mums, ka kristīšanās tiek prasīta no ikviena.

Uzziniet, kā jūs varat tikt kristīti
Iepazīstieties ar misionāriem

Jēzus ir arī pilnīgas mīlestības piemērs. Dzīvojot uz Zemes, Viņš gādāja par trūcīgajiem, dziedināja aklos (skat. Jāņa 9:1–7), uzņēma mazus bērniņus (skat. Mateja 19:13–14) un piedeva pat tiem, kuri sita Viņu krustā (skat. Lūkas 23:34). Viņa mīlestība ir bezgalīga, un tā ir pieejama ikvienam, kam tā ir nepieciešama.

Jēzus mācīja mums, kā dzīvot un kā izturēties pret apkārtējiem

Jēzus jau 12 gadu vecumā tika uziets templī, kur Viņš mācīja rakstu mācītājus (skat. Lūkas 2:42–52). Tos ārkārtīgi pārsteidza tas, cik daudz Viņš zina. Jēzus kļuva par diženāko skolotāju, kāds jebkad dzīvojis. Mācot svarīgus principus, Viņš bieži izmantoja līdzības vai stāstus. Šajās līdzībās tiek vēstīts par ikdienišķiem ļaudīm un situācijām, tādēļ tās ir viegli uztveramas. Viņa stāsti vēl joprojām saviļņo mūsu sirdis un motivē mūs — sekot Viņam un kalpot apkārtējiem.

 

Jēzus mācības

Strādnieki vīnadārzā

Jēzus teica, ka visi uzticīgie ļaudis, nonākot debesīs, saņems līdzvērtīgu samaksu, neatkarīgi no tā, cik ilgi katrs no cilvēkiem ir bijis uzticīgs (skat. Mateja 20:1–16).

Nepielūdzamais kalps

Jēzus pasniedza mums būtisku mācībstundu par piedošanu, pavaicādams: „Vai tad tev arīdzan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies?” (Skat. Mateja 18:23–35.)

Labais samarietis

Jēzus teica, ka mums vajadzētu mīlēt savus tuvākos, un līdzībā par labo samarieti mums tiek mācīts, ka mūsu tuvākais var būt jebkurš, ieskaitot svešiniekus un mūsu ienaidniekus (skat. Lūkas 10:25–37).

Pazudušais dēls

Ikviens, kurš vēršas pie Kristus, tiek mīloši pieņemts, neatkarīgi no tā, ko šis cilvēks ir pastrādājis (skat. Lūkas 15:11–32).

Pazudusī avs

Ja, jūtoties pazuduši vai vientuļi, mēs vērsīsimies pie Jēzus, Viņš ne vien laipni pieņems mūs atpakaļ, bet kā gans priecāsies, sakot: „Priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis.” (Skat. Lūkas 15:1–6.)

Arī Mormona Grāmatā ir ietvertas iespaidīgas mācības par Glābēju. Viņš mācīja cilvēkiem, kā lūgt, kā būt pazemīgiem un kā izturēties pret saviem ģimenes locekļiem.

Izlasiet Jēzus mācības, kas ir ietvertas Mormona Grāmatā.
Pieprasiet bezmaksas eksemplāru

Jēzus cieta un mira par mūsu grēkiem

Nākot šajā pasaulē, Jēzus misija bija paglābt mūs no mūsu grēkiem. Viņš bija ar mieru ciest un upurēties, samaksājot par mūsu kļūdām, lai mēs varētu nožēlot grēkus un saņemt piedošanu.

Ģetzemanes dārzā Jēzus izjuta ikviena cilvēcei zināmā grēka slogu un katra cilvēka sāpes. Viņš cieta par ikvienu cilvēku, kas ir dzīvojis uz Zemes, asiņodams no katras Savas miesas poras (skat. Lūkas 22:44). Viņš tika apcietināts, apspļaudīts, šaustīts un sists krustā. Taču pat tad, kad Viņa paša ļaudis Viņu galināja, Jēzus piesauca Dievu, lūdzot, lai Tas tos apžēlotu (skat. Lūkas 23:34).

Iedami caur šo dzīvi, mēs visi pieļaujam kļūdas un pastrādājam kaut ko tādu, ko nākas nožēlot. Taču, ja vien mēs cenšamies kļūt labāki un lūdzam Debesu Tēvam piedošanu, mēs atkal varam kļūt tīri. Mēs visi esam parādā mūsu Glābējam un Pestītājam, Jēzum Kristum, par Viņa milzīgo mīlestību.

Jēzus tika augšāmcelts, lai mēs varētu turpināt dzīvot pēc nāves

Trīs dienas pēc Savas nāves Jēzus uzcēlās no kapa, parādīdamies daudziem Saviem draugiem un sekotājiem. Viņš bija pirmais, kurš augšāmcēlās, kas nozīmē to, ka pēc nāves Viņa gars no jauna apvienojās ar Viņa pilnīgo, fizisko ķermeni. Pateicoties Jēzus uzvarai pār nāvi, mēs visi kādudien tiksim augšāmcelti.

Nāciet, pielūdziet Glābēju kopā ar mums!
Atrodiet tuvāko draudzi

Biežāk uzdotie jautājumi

Cilvēkiem ir daudz jautājumu par „mormoņiem” jeb, izsakoties cieņpilnāk, par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem.